Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van Gemeentebelangen Buren. Een verkiezingsprogramma dat we samen met de inwoners van de gemeente Buren hebben opgesteld. Iedereen heeft de kans gekregen hiervoor inbreng te leveren en we zijn blij dat veel mensen dit ook hebben gedaan.

Als lokale politieke partij willen we opkomen voor de belangen van de inwoners van onze gemeente Buren. Los van landelijke dictaten. We willen duidelijk zijn en dicht bij de inwoners van de gemeente Buren staan. In een aantal thema’s nemen we u mee in ons verkiezingsprogramma.

Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen het smeermiddel in onze gemeente. We mogen trots zijn op de verbondenheid binnen de diverse kernen. Vrijwilligerswerk bevordert de participatie in de maatschappij. De gemeente moet daarom vrijwilligers koesteren, vrijwilligerswerk stimuleren en de vrijwilliger waar mogelijk ondersteunen en faciliteren. Vooral deze ondersteuning door de gemeente voelen veel vrijwilligers nog wel eens als gemis. Gemeentebelangen onderkent dat vrijwilligers publieke taken overnemen en nieuwe vormen van dienstverlening voor hun gemeenschap ontwikkelen. De vrijwilliger mag hierbij niet onnodig belemmerd worden door regelgeving waardoor hij/zij zich kan concentreren op het vrijwilligerswerk zelf. Belangrijk uitgangspunt is dat de vrijwilliger niet overbelast wordt. Wij vinden dat het huidige vrijwilligersbeleid moet worden geëvalueerd en vinden dat er in het nieuwe college een portefeuillehouder vrijwilligersbeleid moet komen.

Economie en werk

Het landelijk karakter van onze gemeente is bepalend voor onze economie en de werkgelegenheid. Er moet ruimte zijn om te ondernemen, waarbij regels moeten ondersteunen en de ondernemer niet moeten belemmeren. Verschil in belastingtarieven tussen ondernemers en particulieren moet worden verkleind. Toerisme is een belangrijke sector in onze gemeente. Met goed toeristisch beleid kunnen we onze lokale economie en de werkgelegenheid versterken. Hetzelfde geldt voor onze agrariërs. De aanleg van glasvezel in onze gemeente is van essentieel belang. Voorstellen die hiervoor komen en dit bewerkstelligen zullen we ondersteunen. We vinden het heel belangrijk dat we in de plannen van de gemeente onze lokale ondernemers betrekken. Zo moet bij gemeentelijk aanbestedingsbeleid lokaal aanbesteden het uitgangspunt zijn. Ondernemers moeten zelf een keuze kunnen maken wanneer hun winkel open is. We vinden dat de werkgelegenheid gestimuleerd kan worden door werkzoekenden in te zetten binnen maatschappelijke projecten.

Voorzieningen

Voorzieningen bepalen voor een groot gedeelte de leefbaarheid van een kern. Maar niet in elke kern is dezelfde vraag naar voorzieningen. Wij vinden dat kernen van elkaar mogen verschillen. Zo vinden wij dat wat betreft voorzieningen en accommodaties per kern gekeken moet worden naar de behoefte en het draagvlak. Een goed voorbeeld is het Klokhuis in Maurik. Wat ons betreft wordt het besluit om dit dorpshuis te slopen zo snel mogelijk herzien. Gemeentebelangen Buren wil de openbare gebouwen binnen de gemeente zo efficiënt mogelijk gebruiken. Gebouwen worden te vaak voor één doel gebruikt. Hierdoor is het bedienen van doelgroepen als bijvoorbeeld de jeugd of ouderen omslachtig en kostbaar. Door bijvoorbeeld voor de jeugd de school te combineren met buitenschoolse opvang, sport en spel of creatieve ontwikkeling ontstaat een op doelgroep gerichte aanpak. Ook voor ouderen kunnen wonen, sport en creatieve voorzieningen gecombineerd worden aangeboden. Ouderen zijn minder mobiel en daardoor meer op lokale voorzieningen aangewezen. Gemeentebelangen Buren streeft ernaar voorzieningen als winkelaanbod, pinautomaten en onderwijs zoveel mogelijk in de kernen te behouden.

Inwonersparticipatie

Binnen de gemeente Buren zijn er veel inwonersinitiatieven en dat inwoners een belangrijke rol spelen binnen de gemeentelijke besluitvorming is gelukkig niets nieuws meer. Wij vinden dat de gemeente nog veel meer open moet staan voor initiatieven vanuit de verschillende kernen. De gemeente moet zich verder ontwikkelen om dit soort initiatieven te faciliteren en te ondersteunen. Er zijn al aardig wat voorbeelden te noemen waar een enthousiaste groep mensen geheel op eigen kracht erg leuke en succesvolle projecten heeft gerealiseerd. Soms heeft een initiatief wat steun in de rug nodig, de ene keer in praktische zin, de andere keer financieel. Wij willen daarom een leefbaarheidsbudget in het leven roepen om verschillende initiatieven te kunnen steunen en waar desgewenst een beroep op kan worden gedaan. Wij stellen voor dat inwoners zelf mee kunnen stemmen over welke initiatieven hiervoor in aanmerking komen.
Inwoners moeten veel vaker naar hun mening worden gevraagd wanneer de gemeente grote en/of kleine besluiten neemt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van enquêtes en/of referenda.

Veiligheid

Gemeentebelangen Buren wil dat de inwoners van de gemeente Buren zich veilig voelen en veilig zijn. Dit vereist dat hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance op niveau moeten blijven. Wij vinden dat er structureel afstemming moet plaatsvinden tussen politie, de gemeenteraad en zeker ook de inwoners van de gemeente Buren. Signaleringsgroepen zijn een goed middel om als gemeente samen met inwoners en politie de veiligheid in een kern te verbeteren. Regels die een gemeente stelt moeten worden nageleefd.

Openbare ruimte en verkeer

De verkeersveiligheid blijft voor Gemeentebelangen Buren een heel belangrijk aandachtspunt. Onveilige situaties moeten worden aangepakt. Schoolroutes hebben onze speciale aandacht. Voor inwoners moet er een meldpunt komen voor onveilige verkeerssituaties.
De kwaliteit van bermen en trottoirs moet worden verbeterd. Daarnaast moet er veel meer aandacht komen voor parkeerproblemen in onze gemeente. Wij zetten hier al jaren op in en vinden dat hierin moet worden geïnvesteerd.
Toegankelijke en veilige infrastructuur vinden wij belangrijk. Daarom staat Gemeentebelangen Buren voor korte lijnen met inwoners om problemen op te lossen. We zijn geen voorstander van verkeersdrempels op doorgaande wegen, maar concentreren ons op alternatieve maatregelen om op het verkeer te kunnen sturen.
Het openbaar vervoer in onze gemeente staat onder druk. Wij vinden dat de gemeente haar uiterste best moet doen om in overleg met de provincie openbaar vervoer in de verschillende kernen te behouden. Sommige bushaltes staan op gevaarlijke locaties en de routes er naar toe moeten veel veiliger worden.

Ouderenbeleid

Vergrijzing is een thema dat speelt en de komende jaren nog meer gaat spelen. Dit stelt specifieke eisen aan de voorzieningen binnen de gemeente. Zo moet het mogelijk zijn dat inwoners, indien noodzakelijk, kunnen verhuizen naar een woonruimte die bij hun past, zonder dat dit ten koste gaat van de verbondenheid die ze hebben met de kern waarin ze wonen. Dit speelt een belangrijke rol in onze woningbouwprogrammering. Wij vinden het belangrijk dat ouders, indien gewenst, dicht bij hun kinderen kunnen blijven wonen. Regels voor een bouwvergunning van een tweede woning op eigen perceel moeten daarom worden vereenvoudigd. Verbondenheid met de eigen kern vraagt ook dat er voldoende, bereikbare voorzieningen zijn. Zorg moet dichtbij de inwoners en lokaal worden ingericht.

Jongerenbeleid

Gemeentebelangen Buren vindt dat jongeren een plek in de samenleving verdienen. We benaderen de jongeren positief en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Ook jongeren moeten de kans hebben inspraak te leveren. Er moet niet over hen gepraat worden maar vooral ook met hen. Wij vinden het belangrijk dat jongeren worden aangesproken in hun eigen taal en met hun eigen media. Daarmee kunnen jongeren daadwerkelijk betrokken worden. Jongeren die zich inzetten voor onze samenleving moeten worden gestimuleerd. Het positief in de media brengen en het uitreiken van prijzen vinden wij daarvoor een goed middel. Wij vinden het belangrijk dat jongeren in onze gemeente kunnen blijven wonen. Voldoende betaalbaar woningaanbod en voorzieningen die inspelen op de belevingswereld van jongeren zijn hierbij essentieel.

Zorg en Welzijn

Gemeentebelangen ziet kansen om de zorg overzichtelijker, efficiënter en toegankelijker te maken. Uitgangspunt is dat inwoners die het nodig hebben de juiste zorg blijven ontvangen. Preventie aan de voorkant heeft hierbij prioriteit, hiervoor kunnen bv. sport en scholing als middel worden ingezet. Deze inzet op preventie kan zorg op lange termijn voorkomen.
Wij vinden dat de bureaucratie binnen de zorg moet worden verkleind. Nog te vaak horen we van inwoners dat ze tegen een muur van regelgeving aanlopen en binnen de gemeente van hot naar her worden gestuurd. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn. Het moet gemakkelijk zijn de juiste zorg te vinden.
Wij maken ons zorgen over de bekendheid van het STIB en vinden dat de gemeente zorg dichterbij inwoners in de verschillende kernen moet organiseren. De proef met de dorpscontactpersoon is een formule die goed lijkt te werken en wellicht ook over andere kernen kan worden uitgerold.
De kwetsbare personen binnen onze gemeente (en hun naasten) vragen onze speciale aandacht. Zij moeten begeleiding krijgen van teams met medewerkers uit verschillende disciplines. Hierbij geldt het motto dat deze teams nooit zonder en over, maar altijd met de inwoner naar oplossingen zoeken. Vrijwilligers, mantelzorgers, familie en buren kunnen onderdeel uitmaken van dergelijke teams.
De gemeenteraad moet duidelijke kaders stellen om de effectiviteit van de zorg te kunnen meten. Voor Gemeentebelangen is hierbij de kwaliteit van de zorg en de tevredenheid van de inwoners maatgevend.

Dienstverlening

Een goede dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Buren staat voor Gemeentebelangen Buren centraal. We denken dit effectief te kunnen organiseren door onder andere gebruik te maken van digitale dienstverlening. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de gemeente op inzichtelijke wijze de vragen van inwoners oplost. De gemeente is eindverantwoordelijk voor de afhandeling. Doelstelling is om inwoners zo min mogelijk door te verwijzen. Dit principe geldt ook voor zaken waarbij andere partijen of samenwerkingsverbanden betrokken zijn. Dit vergt een zeer klantgerichte en transparante instelling van het gemeentepersoneel.
Nog te vaak merken wij dat vragen van inwoners blijven liggen of niet op tijd worden beantwoord. Dit moet de komende periode beter gaan. Belangrijk is dat het digitale loket eenvoudig en begrijpelijk is en goed functioneert.

Financiën

Gemeentebelangen Buren wil dat de gemeente Buren een financieel gezonde gemeente blijft. Inkomsten en uitgaven moeten met elkaar in balans zijn. Een meerjarig sluitende begroting is ons uitgangspunt. Eventuele tekorten binnen de begroting willen we niet direct oplossen door belastingen te verhogen. Wij blijven ons uiterste best doen voor de afschaffing van de hondenbelasting. Wat ons betreft is deze belasting uit de tijd. Bij voorstellen die de gemeenteraad moet nemen moeten fiscale gevolgen zoveel mogelijk in beeld gebracht worden. De afgelopen jaren zijn we te vaak verrast door tegenvallers waarmee geen rekening werd gehouden. Leges moeten transparant en naar rato zijn. Verschillen tussen gemeentes moeten verklaarbaar zijn.

Woningbouw en ruimtelijke ordening

Gemeentebelangen wil zich inzetten om aan onze Burense woningbehoefte te voldoen. Ons uitgangspunt is dat er in elke kern woningbouw mogelijk is en gebouwd kan worden naar behoefte. Particuliere initiatieven nemen we serieus, ook als het alternatieve eigentijdse plannen zijn. Uiteraard houden we hierbij rekening met het karakter van onze gemeente. Duurzaam bouwen betekent dat wordt gebouwd naar behoefte en dat het woningaanbod in balans blijft met de behoeftes. Denk bijvoorbeeld aan starterswoningen of aanleunwoningen, afhankelijk van marktontwikkelingen. Wij willen dat de gemeenteraad betrokken wordt bij de prestatieafspraken die de gemeente maakt met de woningbouwcoöperaties en huurdersverenigingen.
Wij staan voor een vlotte verstrekking van vergunningen op basis van duidelijke regels, waarbij inzicht is in de voortgang.
De nieuwe omgevingswet geeft de gemeente meer ruimte om het omgevingsbeleid af te stemmen op onze eigen Burense behoefte. Wij zien dit als een grote kans om regels te verminderen en meer ruimte te geven aan particuliere initiatieven.

Duurzaamheid en milieu

Gemeentebelangen wil het landelijke en karakteristieke karakter van onze gemeente graag behouden. Ook duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. Wij vinden dat de gemeente hierin een stimulerende rol heeft. Dit beleid moet resulteren in verlaging van de uitstoot van CO² en methaan. Gemeentebelangen Buren heeft een positieve grondhouding ten aanzien van initiatieven op het gebied van groene energie. We denken hierbij voorbeeld aan waterkracht, zonne-energie, aardwarmte en energieopslag. We vinden wel dat hier een goede balans moet zijn met eventuele overlast die dergelijke energieopwekking op kan leveren. Daarom staan wij kritisch tegenover grootschalige opwekking van windenergie.

Wij vinden het belangrijk dat er een visie op duurzaamheid komt waarin duidelijke en haalbare doelstellingen staan. Ons lijkt het interessant en wenselijk duurzaam bouwen te stimuleren door lagere leges te heffen.

Duurzaamheid is bij uitstek een onderwerp waarbij inwonersparticipatie een belangrijke rol kan spelen. Wij staan positief tegenover initiatieven vanuit onze inwoners.

Zwerfafval vinden wij een slechte zaak, alleen al vanuit milieu-oogpunt. Wij roepen inwoners op hun eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen. Het besluit van de Avri om de grijze afvalcontainers te laten verdwijnen en inwoners zelf hun restafval naar centrale inzamelpunten te laten brengen (waar er dan ook nog voor betaald moet worden) vinden wij zorgelijk. We verwachten dat er hierdoor nog meer zwerfafval zal bijkomen. We willen dit besluit dan ook terugdraaien.

 Samenwerking

Voor sommige gemeentelijke taken kan het voordelig zijn samenwerking te zoeken met andere gemeentes. Het uitgangspunt van Gemeentebelangen Buren is dat dit wel een meerwaarde moet hebben voor onze inwoners. Wanneer wij twijfelen over deze meerwaarde voeren wij taken liever zelf uit. De beperkte invloed van de gemeenteraad en onze inwoners op besluiten die in samenwerkingsverbanden worden genomen baart ons zorgen. Wij vinden dat binnen samenwerkingsverbanden maatwerk moet kunnen worden geleverd per gemeente over welke diensten worden afgenomen. Wanneer een gemeenschappelijke regeling geld overhoudt vinden wij dat dit geld terug moet komen naar de gemeentes. Binnen gemeenschappelijke regelingen moeten geen eigen potjes worden gecreëerd waarover een gemeenteraad niets meer te zeggen heeft. Bij alle taken die in samenwerking met andere gemeentes worden uitgevoerd blijft ons uitgangspunt dat de gemeente de eerste overheid is en dus het eerste aanspreekpunt is.

Bestuur

Gemeentebelangen Buren vindt dat er een concreet coalitieakkoord op hoofdlijnen moet komen met daar een duidelijke bestuursagenda aan gekoppeld. Op deze manier weten inwoners van Buren wat er wanneer in de planning staat.

Gemeentebelangen Buren is tegen herindeling van onze gemeente. Dat waren we, dat zijn we, en dat zullen we blijven. We zijn trots op onze gemeente Buren en zijn overtuigd van ons bestaansrecht! Wij denken dat schaalvergroting juist de afstand tussen inwoners en overheid vergroot.

Als politieke partij zullen we inwoners blijven betrekken bij alles wat we doen. We gaan door met het organiseren van kernbezoeken en verdiepingsavonden om met u in gesprek te komen.